को लिखति (Who writes?)

अद्य अहं अपश्यम् स्तन्त्रविश्वविज्ञानकोशे (wikipedia) अनैके संस्कृतलेखाः सन्ति इति। पश्यतु – https://www.wikiwand.com/sa/स्वामी_विवेकानन्दः

इमान् लेखान् को लिखति?

२०१६-०६-११ शनिवासरः (2016-06-11 Saturday)

Advertisements