पवित्रजूनमासः (The holy month of June)

आस्ट्रेलियादेशे जूनमासः इति पवित्रमासः अपि कथ्यते। अस्मिन् मासे यत् पुण्यं क्रियते तत् द्विगुणीभवति यतो हि यत् धनदानं अस्ति तस्मिन् उपरि आयकरः न दातव्यः। वयं भवतः प्रार्थयामहे हिन्दूमन्दिरं किञ्चित् धनदानं ददतु इति। यत् सेवाकार्यं वयं कुर्मः तस्यै धनस्य आवश्यकता अस्ति। भवन्तः सर्वे उदाराः सन्ति दानशीलाः सन्ति यथाशक्तिं दानं कुर्वन्ति एव तस्मै वयं भवद्भ्यः धन्यवादं व्याहरामः। अनेन सन्देशेन वयं भवतः स्मारयामः एव। प्रायः भवति वयं किञ्चित् पुण्यकार्यं कर्तुम् इच्छामः किन्तु विस्मरामः तस्मात् दानाय इदानीं स्मारयामः। अस्मिन् जूनमासे धनदानं क्रियते चेत् २०१५-१६वित्तवर्षे तस्मिन् धनदाने आयकरः न दातव्यः तथा स्वायकरलेखः जुलाईमासे एव दत्त्वा झटिति तस्य आयकरस्य प्रतिदानं प्राप्यते। तस्मात् अयं पवित्रः जूनमासः।

Advertisements