लक्ष्मीः अजायत (Lakshmi is born)

अस्मिन् उत्कर्षहर्षावसरे होलिकापर्वणि केन्बरानगरे वयम् अन्यतमस्य हर्षस्य कारणम् अप्राप्नुम। शुक्रवासरे सायं पञ्चविंशतिपञ्चवादने श्रीमतीपूजापाण्डेयमहभागा केन्बरामगरे केल्वरीचिकित्सालये एकां लक्ष्मीं जन्म अददात्। वयं दम्पती श्रीमतीपूजामहाभागं पण्डितप्रकाशपाण्डेयवर्यं च अभिनन्दनं पाठयामः। ईश्वरं नवकन्यायाः दीर्घायुषे सौभाग्याय च प्रार्थामहे।

२०१६-०३-२६ शनिवासरः (2016-03-26 Saturday)

2 thoughts on “लक्ष्मीः अजायत (Lakshmi is born)

 1. सर्वत्र द्विवचनमेव अथवा दम्पती इति प्रयोक्तव्यमिति मन्ये । कालिदासस्य प्रयोगः अत्र दृश्यते –
  अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया ।
  तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् ।। (रघुवंशे १।३५)

  तौ दम्पती जायापती, राजदन्तादिषु (पा सू २।२।३१) जायाशब्दस्य दमिति निपातनात्साधुः इति मल्लिनाथसूरिः । अथवा जायाश्च पतिश्च द्वन्द्वे द्विवचनमेव प्रयोक्तव्यमिति स्पष्टम् ।

  किमियं पङ्क्तिः नीलकण्ठदीक्षितवर्यस्य श्लोकादुद्डृता ? अप्यत्र अर्धनारीश्वरमन्तरेण किमपि कथ्यते? भट्टवर्यः कृपया कथयतु।

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.