डॉप्रकाश-आमटेवर्यः (Dr Prakash Amte)

अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति प्रसिद्धबाबा-आमटेमहाराजस्य नेकैः पुरस्कारैः सभाजितः सूनुः डॉप्रकाश-आमटेवर्यः स्वभार्यया सह केन्बरानगरम् आगमिष्यति। केन्बरामराठीमण्डलेन ताभ्यां सह चर्चासत्रस्य आयोजनं विहितम् अस्ति। सत्रे प्रकाशवर्यः स्वनिर्देशने भवमानानां सामाजिकसेवाकार्याणां श्रवालोकमाध्यमेन चर्चां करिष्यति। तत् सत्रं हिन्दूमन्दिरे बुधवासरे ३०मार्च२०१६तिथौ सायं सार्धषट्वादनात् नववादनपर्यन्तम् भविष्यति। मध्ये सार्धसप्तवादनात् दशोनाष्टवादनपर्यन्तम् मन्दिरस्य नित्यारतिः भविष्यति।

कार्यक्रमे आगतेभ्यः प्रार्थना अस्ति अपि दशडोलरमितस्य अनुदानं डॉप्रकाशवर्यस्य सामाजिककार्येभ्यः करोतु।
२०१६-०३-२३ बुधवासरः (2016-03-23 Wednesday)

Advertisements