महोत्सवेन मज्जन्माभिनन्दितवान्। मत् जन्माभिनन्दितवान्। अपि मत् इति मम अर्थे अस्ति? अपि मज्जन्म इति समस्तपदम् अस्ति यत्र अस्मत् इति प्रातिपदिकस्य मत् आदेशः अभवत्? यस्य जन्म सः अहं मत्जन्म इति।

Advertisements