ग्रामः नगरम् (Village & Town)

अनेकवारं समानार्थे प्रयुञ्जनानां शब्दानां लिङ्गः न तु समानः। यथा ग्रामः नगरम्, ग्रन्थः पुस्तकम्, मन्दिरं देवालयः, गृहम् आलयः निलयः, शरीरं देहः।

२०१६-०३-१४ सोमवासरः (2016-03-14 Monday)

Advertisements