उपन्यस्यति (Suggests)

उप + नि + अस् क्षेपणे इति मन्त्रयते इति अर्थे भवति। असुँ धातुः दिवादिगणीयः सकर्मकः सेट् परस्मैपदी धातुः अस्ति।
सः माम् उपन्यस्यति। अहं छात्रान् उपन्यस्यामि।

एवमेव अन्यांश्च कांश्चन हेतून् उपन्यस्य शब्दार्थयुगलस्य काव्यत्वं निराकृत्य शब्दमात्रस्य काव्यत्वमिति स्वमतम् उपन्यस्यति ।

तया उपकल्पितेषु लघुसमावेशेषु सः विषयम्  उपन्यस्यति स्म ।

तत्र प्रथमं तावत् मनुः दशलक्षणात्मकं धर्मम् उपन्यस्यति ।

इदं च शास्त्रं अनुमानादभिन्नं इति प्रमाणद्वयवादिनो मन्यन्ते, तान्निराकर्तुकामस्तेषां मतं उपन्यस्यति तत्रेति. इदं च प्रतिज्ञामात्रं एव तेषां उक्तम्, तदीयाभेदहेतूपन्यासस्तु परोक्तभेदहेतुनिरासावसरे करिष्यत इति. किं पुनरभेदोपन्यासनिरासयोः प्रयस्यते, नन्वयं साङ्ख्यादिभिरेव भेदवादिभिरभेदो निराकृत एव, अत आह भेद इति. न तैस्सम्यग्भेदकारणं उक्तं इत्यर्थः।। १५ ।।

स्वाभिप्रायेण तन्निर्णयादौ मतभेदं उपन्यस्यति ।

२०१६-०३-१० गुरुवासरः (2016-03-10 Thursday)

Advertisements