एतद्योनीनि (The Source)

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा॥गीता ७.६॥
मन्ये एतद्योनीनि इति समासिकः शब्दः अस्ति इति। कः समासः का विभक्तिः कः लिङ्गः। योनिः इति पुंलिङ्गः अथवा स्त्रीलिङ्गः शब्दः अस्ति किन्तु एतद्योनीनि इति नपुंसकलिङ्गः शब्दः लक्ष्यते। अपि अयं समासः एतद्योनीनि (भूतानि) इति मनःषष्ठानि (इन्द्रीयाणि) इति समासः इव अस्ति?

२०१६-०३-०९ बुधवासरः (2016-03-09 Wednesday)

Advertisements