क्रममाणः (The one moving)

क्रमुँ पादविक्षेपे इति भ्वादिगणीयः सकर्मकः सेट् परस्मैपदी धातुः अस्ति।
क्रमः परस्मैपदेषु॥७.३.७६॥ इति सूत्रेण शिति परस्मैपदेषु क्रामति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति।
किन्तु क्रम् + चानश् इति क्रममाणः भवति। मन्ये तस्य कारणम् अस्ति चानश् इति प्रत्ययः परस्मैपदी नास्ति।
चानश् प्रत्ययः अत्युपयोगी प्रत्ययः अस्ति। तस्य अध्ययनं कर्तव्यम्।

२०१६-०२-२५ गुरुवासरः (2016-02-25 Thursday)