श्रिञ् सेवायाम् (To serve)

श्रिञ् सेवायाम् इति भ्बादिगणीयः सकर्मकः सेट् उभयपदी धातुः अस्ति।
सः पितरं श्रयति।
सः व्यसनं अपाश्रयति। अपाश्रि – छोडना इति बृहद्धातुकुसुमाकरः किन्तु अन्येषु शब्दकोशेषु अस्ति विपरीतार्थम् to use, practise इति।
सः शास्त्रेषु आश्रयति। आश्रि – आश्रय करना, to take refuge।
सः रामे व्यपाश्रयति। व्यपाश्रि – विश्वास करना, भरोसा करना, साष्टाङ्ग नमस्कार करना, जमीन पर गिरना, to trust।
अपि सन्ति कानि अपि सूत्राणि यस्मात् श्रि-धातुना सह का विभक्तिः उपयोक्तव्यम् इति ज्ञायते।

२०१६-०२-२४ बुधवासरः (2016-02-24 Wednesday)

Advertisements