व्यज्यते (Makes it known)

अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवेदिवे।
यशसं वीरवत्तमम्॥ऋगवेदः १.१.३॥
अस्य मन्त्रस्य अनुवादः टिप्पणी च अस्ति श्रीअरविन्दाश्रमेण प्रकाशिते अग्निमन्त्रमाला इति पुस्तके।
टिप्पणी अस्ति – रयिम्। प्रथममन्त्रे रत्न इति पदस्य योऽर्थः (आनन्दः) उक्तः, स एव रयिः, राधः, रायः इत्यादिशब्दानामपि बोध्यः। रत्न इति शब्देन हि सोऽर्थः स्फुटतरं व्यज्यते इति विशेषः।
स्फुटतरं व्यज्यते – is shown more clearly.
By the flame one enjoys a treasure that verily increases day by day, glorious, most full of hero power.

२०१६-०२-२२ सोमवासरः (2016-02-22 Monday)