एकभक्तिः (Devoted to One)

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥गीता ७.१७॥
अस्य श्लोकस्य अर्थकृते अत्र पश्यतु।
मम प्रश्नः अस्ति – अपि एकभक्तिः इति कोऽपि समासः अस्ति?

२०१६-०२-२० शनिवासरः (2016-02-20 Saturday)

Advertisements