बर्हिः (Inner being)

इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुवः।
बर्हिः सीदन्त्वस्त्रिधः॥ऋगवेदः १.१३.९॥
Three devis – mother tongue, mother-culture, motherland – are auspicious. May they remain unforgotten in our inner being.
श्रीपाद-दामोदर-सातवलेकरमाहाराजः बर्हिः इति शब्दम् हिन्दीभाषायाम्  अन्तःकरण इति अनुवदति। शब्दकोशे अहं तम् अर्थं न प्राप्नोमि। कोशे बर्हिस् इति कुशः इति अर्थे अस्ति।

२०१६-०२-१८ गुरुवासरः (2016-02-18 Thursday)

Advertisements