मा तन्तुश्छेदि (Do not cut the thread)

उपसर्गार्थचन्द्रिका इति ग्रन्थस्य प्रथमे भागे प्रास्ताविके लेखकः श्रीचारुदेवशास्त्रिः ऋग्वेदात् उद्धरति –
मा तन्तुश्छेदि वयतो धियं मे
मा मात्रा शार्यपसः पुर ऋतोः (ऋगवेदः २।२८।५)
अयं श्लोकः अद्भुतः अस्ति।
Do not cut the thread that is weaving my intellect. May my senses not become weak before I get near the truth.

२०१६-०२-१६ मङ्गलवासरः (2016-02-16 Tuesday)

Advertisements