मन्दिराय उद्घोषणानि (Announcements for the Temple)

 

कृष्णभक्ताः शनिवासरे १३फरवरी२०१६तिथौ चतुर्वादने लण्डनचक्रात् रथयात्रां आरप्स्यते। यात्रा दर्शनाय भागग्रहणाय ते भवन्तं आमन्त्रयन्ति।

वयं महाशिवरात्रीपर्व सोमवासरे ७मार्च२०१६तिथौ पालयिष्यामः। यदि भवान् शिवपूजायां भागग्रहणं चिकीर्षति तर्हि पण्डितमहोदयं सूचयतु।

सरस्वतीपूजा मन्दिरे शनिवासरे १३फरवरी२०१६तिथौ सायंकाले सार्ध-षट्-वादने (6.30pm) आरप्स्यते। प्रथमतः विष्णुसहस्रनाम इति पाठः तत् परं सरस्वतीपूजा भविष्यति। कृपया पूजायाम् आगच्छतु। यदि भवान् पूजायाः यजमानः बुभूषति तर्हि पण्डितमहोदयं सूचयतु।

पण्डितमहोदयः मदिरस्य बहिः अपि भवतः गृहे सामाजिकसमारोहे वा पूजां कर्तुं शक्नोति। तस्मै पण्डितमहोदयम् अथवा प्रबन्धकं सम्पर्कयतु। सामन्यपूजायै एकपञ्चाशत् ($51) डोलरमितः शुक्लः अस्ति। विवाहकर्मणे एकपञ्चाशतधिकद्विशतम् ($251) डोलरमितः शुक्लः अस्ति।
अयं शुल्कः मन्दिराय एव अस्ति। यजनामाः पण्डितवर्यं यथाशक्ति अतिरिक्तां दक्षिणां दातुं शक्नुवन्ति।

कर्णाटकसभा शनिवासरे ५मार्च२०१६तिथौ प्रातः सार्धदशवदनात् (from 10.30am) भोजनापणं स्थापयिष्यति। आपणे स्वादूनि दोसा इडली वडा आम्लसूपः ओदनम् इत्यादीनि लप्स्यन्ते। आगम्यताम् सुस्वादूनां भोजनानाम् आनन्दम् अनुभव्यताम्। अर्जितस्य आयस्य अंशः मन्दिरं आगमिष्यति।

२०१६-०२-१० बुधवासरः (2016-02-10 Wednesday)

Advertisements