व्यापृत दिवसः (A Busy Day)

प्रातः दशवादने अखण्डरामचरितमानसपाठे भागं ग्रहितुं मन्दिरम् अगच्छम्। सार्धद्वादशवादने प्रत्यागम्य मालविकाग्निमित्रम् इति नाटकस्य आचार्येन सह अभ्यासम् अकरवम्। तत् परं सिडनीनगरतः एकः दम्पतिः मम मित्रस्य सम्बन्धिनीम् अस्माकं गृहम् अनयत्। सा भारतात् अत्र विश्वविद्यालये अधीतुम् आगच्छत्। तैः सह भोजनं खादित्वा पुनः मन्दिरम् अगच्छम्। तत्र एका समितिसभा आसीत् तत् परं क्रियायोगस्य अभ्यासः। तत् सर्वं कृत्वा इदानीम् एव गृहं प्रत्यागच्छम्।

२०१६-०२-०७ रविवासरः (2016-02-07 Sunday)