प्रांशुः प्रतनुः (Tall and small)

उच्चः प्रांशुः उन्नतः उदग्रः तुङ्गः उच्छ्रताः इत्यमरः।
प्रांशुलभ्ये फले मोहादुद्बाहुरिव वामनः।
वेणीभूतप्रतनुसलिला।

२०१६-०२-०३ बुधवासरः (2016-02-03 Wednesday)