गृहं ग्रहः च (House and planet)

मन्ये गृहं ग्रहः च शब्दौ √ग्रहँ॑ उपादाने इति उभयपदिक्रयादिगणीयधातोः निष्पन्नौ इति। कृपया अनयोः शब्दयोः व्युत्पत्तिम् बोधयतु। व्युत्पत्त्या सह अर्थस्य सम्बन्धः अपि बोधयतु।

२०१६-०१-२५ सोमवासरः (2016-01-25 Monday)

केन्बरानगरम् अधिगतम् (Reached Canberra)

अद्य अहं प्रातःकाले दशवादने केन्बरानगरम् अधिगतम्। श्वः विश्वविद्यालयं गमिष्यामि।

२०१६-०१-२४ रविवासरः (2016-01-24 Sunday)

सिंहपुरम् (Singapore)

इदानीम् आवां सिंहपुरदेशे स्वः। ह्यः प्रातःकाले लघुभारतं सायंकाले खात-निकषा-उद्यानं गतवन्तौ।

२०१६-०१-२३ शनिवासरः (2016-01-23 Saturday)

पठनीयम् (A must read)

राजीवश्रीनिवासनवर्यः प्रथमः पत्रकारः आसीत् यः प्रायः विंशतिः वर्षपूर्वम् उदघोषयत् भारतः द्विशतं वर्षपूर्वं विश्वस्य एकचतुर्थांशम् उत्पादनं करोति स्म किन्तु यदा भारतदेशेन स्वतन्त्रता प्राप्ता तदा उत्पादनम् एकशतमांशम् आसीत् इति। Rajeev Srinivasan was the first journalists who started publicising that India produced a quarter of the goods two hundred years ago and when british left it was less than one hundredth.
इदानीं राजीवश्रीनिवासवर्येण एकं नूतनं लेखं लिखितम्। कृपया पठतु। अधः सञ्जीवनैय्यरवर्यस्य सन्देशः अस्ति। Why the battle for Sanskrit needs to be joined by Rajeev Srinivasan. Must read. http://m.rediff.com/news/column/column-why-the-battle-for-sanskrit-needs-to-be-joined/20160120.htm

२०१६-०१-२२ शुक्रवासरः (2016-01-22 Friday)

अवकाशः समाप्तः (Vacation over)

अद्य अहं वडोदरानगरतः केन्बरानगरं गमिष्यामि। मासद्वयं परं केन्बरानगरं प्रत्यागमिष्यामि। मासद्वयं कुतः गतम् इति न जानामि।

२०१६-०१-२० बुधवासरः (2016-01-20 Wednesday)

राजीववर्यस्य पुस्तकस्य विमोचनम् (Rajiv Malhotra’s book launch)

“The Battle for Sanskrit” इति नाम राजीववर्यस्य पुस्तकस्य विमोचनं कर्णावतीनगरे २६-जनवरी-२०१६-तिथौ भविष्यति – http://deshgujarat.com/2016/01/17/rajiv-malhotras-book-launch-in-ahmedabad/। विमोचनं स्थलं मम भ्रातुः गृहात् नातिदूरम् अस्ति। यदि अहं तदा भारतदेशे अभविष्यं तर्हि विमोचने अगमिष्यम्।

२०१६-०१-१७ रविवासरः (2016-01-17 Sunday)

अष्टाध्यायी-अध्ययनम् (AShTaadhyaayii Study)

छात्रेभ्यः आचार्यवेदश्रमिनः अत्युत्तमपाठानाम् जालपत्रे स्थापना भवति। तस्य व्याख्याननाम्  सूचना अधोलिखेते जालसुत्रे अस्ति।
अनन्तवर्यः लिखति (1998chemie@gmail.com)
Namaste,
Acharya Vedsharami – resident priest and scholar is teaching ashtadhayi in traditional way without any shortcuts or skips
Evernote Notes Link
Talks on Youtube
Google plus

A few of his dedicated students are creating notes for future reference. Link is given above.

Everyone with link can access notes over the net however they can also download a copy for local reference, it requires Evernote Application. It is a work in progress. Presently acharyaji is teaching 1-2-30 sutra number
Regards
Anant

Direct links
Audios
https://archive.org/details/PrathamaaVrutti/
https://www.youtube.com/channel/UCc8hGCojh8nNFYOLPTQdpgg
https://plus.google.com/108751578514952090318/videos

Corresponding text
https://www.evernote.com/pub/bmwr1200c/-#st=p&n=a985f4e0-5a02-47f1-b4c5-6ed24fd0e408

२०१६-०१-१६ शनिवासरः (2016-01-16 Saturday)