प्रवालः (Leaf)

गीतायां पञ्चदशमस्य अध्यायस्य द्वितीये श्लोके अस्ति – गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः।
कालिदासस्य माल्विकाग्निमित्रे चतुर्थे अङ्के प्रथमे श्लोके अस्ति – रूढरागप्रवालः।
रूढरागप्रवालः अरोहत् अवर्धत रागस्य प्रवालः प्रबालः किसलयः नवपल्लवः।

२०१६-०१-३१ रविवासरः (2016-01-31 Sunday)

Advertisements