स्तबकः (A bunch of flowers)

कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः।
मूर्ध्नि सा सर्व लोकस्य शीर्यते वन एव वा॥नीतिशतकम् – ३३॥
मम भार्यायाः हिरेनः नाम एकः सम्बन्धी इमं श्लोकम् अप्रेषत। श्लोकं पठित्वा स्तबकः इति एकं नवीनं शब्दं प्राप्नवम्। अयम् अस्ति सत्सङ्गस्य प्रभावः।

२०१६-०१-३० शनिवासरः (2016-01-30 Saturday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.