भारतस्य पराजयः (India’s defeat)

इदानीम् अहं भारत-औस्ट्रेलियादेशयोः मध्ये विंशति-विंशति-क्षेपण-स्पर्धा दूरदर्शनेन पश्यामि। मन्ये औस्ट्रेलियादेशं स्पर्धां जेष्यति।

२०१६-०१-२९ शुक्रवासरः (2016-01-29 Friday)

Advertisements