आधिक्यम् (In abundance)

अपि in majority इति अर्थे आधिक्यं वा बाहुल्यं वा बहुत्वं उपयोक्तुं शक्यते? यथा – तस्मिन् विद्यालये बालिकानाम् आधिक्यं/बाहुल्यं/बहुत्वम् अस्ति।

२०१६-०१-२६ मङ्गलवासरः (2016-01-26 Tuesday)