गृहं ग्रहः च (House and planet)

मन्ये गृहं ग्रहः च शब्दौ √ग्रहँ॑ उपादाने इति उभयपदिक्रयादिगणीयधातोः निष्पन्नौ इति। कृपया अनयोः शब्दयोः व्युत्पत्तिम् बोधयतु। व्युत्पत्त्या सह अर्थस्य सम्बन्धः अपि बोधयतु।

२०१६-०१-२५ सोमवासरः (2016-01-25 Monday)

Advertisements