केन्बरानगरम् अधिगतम् (Reached Canberra)

अद्य अहं प्रातःकाले दशवादने केन्बरानगरम् अधिगतम्। श्वः विश्वविद्यालयं गमिष्यामि।

२०१६-०१-२४ रविवासरः (2016-01-24 Sunday)

Advertisements