पठनीयम् (A must read)

राजीवश्रीनिवासनवर्यः प्रथमः पत्रकारः आसीत् यः प्रायः विंशतिः वर्षपूर्वम् उदघोषयत् भारतः द्विशतं वर्षपूर्वं विश्वस्य एकचतुर्थांशम् उत्पादनं करोति स्म किन्तु यदा भारतदेशेन स्वतन्त्रता प्राप्ता तदा उत्पादनम् एकशतमांशम् आसीत् इति। Rajeev Srinivasan was the first journalists who started publicising that India produced a quarter of the goods two hundred years ago and when british left it was less than one hundredth.
इदानीं राजीवश्रीनिवासवर्येण एकं नूतनं लेखं लिखितम्। कृपया पठतु। अधः सञ्जीवनैय्यरवर्यस्य सन्देशः अस्ति। Why the battle for Sanskrit needs to be joined by Rajeev Srinivasan. Must read. http://m.rediff.com/news/column/column-why-the-battle-for-sanskrit-needs-to-be-joined/20160120.htm

२०१६-०१-२२ शुक्रवासरः (2016-01-22 Friday)