अवकाशः समाप्तः (Vacation over)

अद्य अहं वडोदरानगरतः केन्बरानगरं गमिष्यामि। मासद्वयं परं केन्बरानगरं प्रत्यागमिष्यामि। मासद्वयं कुतः गतम् इति न जानामि।

२०१६-०१-२० बुधवासरः (2016-01-20 Wednesday)

Advertisements