राजीववर्यस्य पुस्तकस्य विमोचनम् (Rajiv Malhotra’s book launch)

“The Battle for Sanskrit” इति नाम राजीववर्यस्य पुस्तकस्य विमोचनं कर्णावतीनगरे २६-जनवरी-२०१६-तिथौ भविष्यति – http://deshgujarat.com/2016/01/17/rajiv-malhotras-book-launch-in-ahmedabad/। विमोचनं स्थलं मम भ्रातुः गृहात् नातिदूरम् अस्ति। यदि अहं तदा भारतदेशे अभविष्यं तर्हि विमोचने अगमिष्यम्।

२०१६-०१-१७ रविवासरः (2016-01-17 Sunday)