पतङ्गान् उदडापयम् (Flew Kites)

ह्यः अहं वडोदरानगरे पतङ्गान् उदडापयम्। गुर्जर्प्रदेशे मकरसङ्क्रान्ति-उत्सवः विशेषः अस्ति। अस्मिन् उत्सवे सर्वे पतङ्गान् उड्डापयन्ति। रात्रौ दीपान् ऊढ्वा पतङ्गान् अपि उड्डापयन्ति। तत् तु भयहेतुकम् अस्ति। यदि कोऽपि पतङ्गः यस्मिन् दीपः प्रज्वलितः अस्ति अधः पतति तर्हि महता ज्वाला भवितुं शक्यते। गतरात्रौ प्रज्वलितेन दीपेन सह एकः पतङ्गः एकस्मिन् गृहपृष्ठे पतितः इति मया दृष्टम्। दिष्ट्या तत्र किम् अपि वस्तु नासीत् यत् सारल्येन ज्वालां गृह्णाति। यस्मिन् गृहपृष्ठे अहम् अतिष्ठं तत्र कर्पासयुक्ताः नैकाः शय्याः आसन्। यदि प्रज्वलितेन दीपेन सह सः पतङ्गः तत्र अपतत् तर्हि महता ज्वाला भवितुम् अशक्नोत्।

२०१६-०१-१५ शुक्रवासरः (2016-01-15 Friday)

Advertisements