अमावास्यायां पूजा (Puja on New Moon Day)

अद्य भार्यया सह वडोदरानगरस्थे काशीविश्वनाथमन्दिरे अमावास्यासु भवन्त्यै ग्रहपूजायै अगच्छम्। पूजा सार्धत्रिहोरात्मका आसीत्। मन्ये एकविंशतिः पण्डिताः आसन्। ते उच्चैः मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति स्म किन्तु अहं तेषु मन्त्रेषु केवलं स्वाहा समर्पयामि नमः इति शब्दान् एव बोधामि स्म अन्यान् कान् अपि शब्दान् न बोधामि स्म।

२०१६-०१-०९ शनिवासरः (2016-01-09 Saturday)

Advertisements