अभिगम्य (Accessible)

भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम्।
अधृष्यश्चाभिगम्यश्च यादोरत्नैरिवार्णवः॥श्रीरघुवंशमहाकाव्यम् १.१६॥
काश्चन् छात्राः मन्यन्ते अहम् अभिगम्य अस्मि अन्ये मन्यन्ते न
अभिगम्य अस्मि।

२०१६-०१-०४ सोमवासरः (2016-01-04 Monday)

Advertisements