अन्तिमः दिवसः (Last Day)

कालचक्रं द्रुतगत्या चलति। नववर्षः आगच्छति निमीलितम् एव वर्षः पूर्णत्वं गच्छति। जीवने नैकानि कार्याणि कर्तव्यानि किन्तु कुतः अवकाशः। बहुधा यानि कार्याणि वयं कुर्मः तेषु किमपि फलं न प्राप्नुमः विपरीतं फलं वा प्राप्नुमः। सर्वं दृष्ट्वा अनुभवामि यत् कर्तव्यं तत् करणीयं इत्यैव कर्मणः सारः। भवतः सर्वान् मम शुभाशयाः आगामिवर्षे २०१६तमेवर्षे स्वकर्तव्यं मनसि निधाय कार्यं कुर्वन्तु इति।

२०१५-१२-३१ गुरुवासरः (2015-12-31 Thursday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.