लत्वम् (The la process)

रो लः कदा कदा भवति तत् अष्टाध्याय्याम् एकेस्मिन् एव स्थाने स्थापितम् अस्ति। पश्यतु
कृपो रो लः॥८.२.१८॥ कृप् तुमुँन् -> कल्पितुम्
उपसर्गस्यायतौ॥८.२.१९॥ परा अय् तुमुँन् -> पलायितुम्
ग्रो यङि॥८.२.२०॥ निजेगिल्यते
अचि विभाषा॥८.२.२१॥ गिलति/गिरति
परेश्च घाङ्कयोः॥८.२.२२॥ परिघः/पलिघः, पर्यङ्कः/पल्यङ्कः, परियोगः/पलियोगः

२०१५-१२-३० बुधवासरः (2015-12-30 Wednesday)

Advertisements