सम्पुटदिवसः (Boxing Day)

अद्य औस्ट्रेलियादेशे सम्पुटदिवसः अस्ति। मन्ये ते अद्य उपायनानि सम्पुटात् निष्कासन्ते। अस्मिन् दिवसे सिडनी-होबार्ट-पोतस्पर्धा मेल्बोर्न-चषक-स्पर्धा च आरभेते। तत्र अस्मै दिवसाय नैकाः प्रथाः सन्ति। किन्तु अद्य अहं भारतदेशे गुर्जरराज्ये वडोदरानगरे सपरिवारेण अस्मि। अत्र कोऽपि विशिष्टः नास्ति। अद्य भोजनाय मम भार्यायाः मातृस्वस्रा सह गमिष्यामः।

२०१५-१२-२६ शनिवासरः (2015-12-26 Saturday)