प्रहेलिका (Riddle)

धीरः कीदृग्वचो ब्रूते को रोगी कश्च नास्तिकः ।
कीदृक्चन्द्रं न पश्यन्ति तत्सूत्रं पाणिनेर्वद ।।

धीरः अर्थवद्वचो ब्रूते । अधातू रोगी भवति । अप्रत्ययो नास्तिकः कथ्यते । प्रातिपदिकं चन्द्रं न पश्यन्ति । सम्पूर्णं सू्त्रं चतुर्णामपि प्रश्नानां उत्तररूपं अथवा ‘अर्थवदाधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् ‘ (१।२।४५)

२०१५-२२-११ रविवासरः (2015-22-11 Sunday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.