प्राहिणोत् (Sent)

प्राहिणोत् (प्र +हि लङ् प्र पु एक)
हि गतौ वृद्धौ च इति स्वादिगणीय अनिट् परस्मैपदी धातुरस्ति ।

महाश्वेता तु तच्छ््रुत्वा ’गच्छ, स्वयमेवाहमागत्य यथार्हमाचरिष्यामि’, इत्युक्त्वा केयूरकं प्राहिणोत्। (कादम्बर्याम्)

On hearing this Mahasveta sent away Keyuraka with the words, “You may go. I shall go there myself and act appropriately”.

‘प्र हि श्नु तिप्’ इति लङ्लकारे प्राप्ते श्नुविकरणस्य ङिद्वद्भावात् हिधातोः इकारस्य गुणादेशं बाधित्वा नकारस्य गुणादेशः भूत्वा हिनु मीना (८।४।१५) इत्यनेन णकारादेशः भूत्वा प्राहिणोत् इति रूपम् ।

२०१५-१५-११ रविवासरः (2015-15-11 Sunday)

Advertisements