एकसन्ताननीतिः (One Child Policy)

यदा चीनदेशेन एकसन्ताननीतिः प्रतिपादिता तदैव मया कथितम् इयं नीतिः समाजविनाशका भविष्यति इति। पश्यतु कथम् इदानीं तां नीतिं चीनप्रसाशनम् अपाकरोति – http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-china-one-child-policy-20151031-story.html। भारतदेशे अपि परिवारनियोजनम् इति नीतिः घातिका नीतिः अस्ति।

२०१५-११-०१ (2015-11-01 )

Advertisements