कृष्णकुमारशर्मा दिवं गतः (Krishna Kumar Sharma passes away)

KK Sharma Popularly Known as Kaku

Ksku

अस्मिन् मासे दशम्यां तिथौ अस्माकं प्रियः मित्रं कृष्णकुमारशर्मा दिवं गतः। सः विलक्षणः आसीत्। सः अस्माभिः सह पाठशालायाम् आसीत्। पाठशालाभ्यासं पूर्णं कृत्वा अहं तेन सह केवलम् एकवारम् एव अमिलम्। गत वर्षे तेन सह दूरभाषेण मया वार्तालापं कृतम्। तस्य निधनस्य सामाचारं श्रुत्वा अहं दुखी अस्मि। तस्य आत्मनः मोक्षाय प्रार्थे।

२०१५-१०-२१ बुधवासरः (2015-10-21 Wednesday)

Advertisements