करेणुः (Female Elephant)

करेणूनां दन्तौ न स्तः।
करेणुः करेणू करेणवः
करेणुम् करेणू करेणूः
करेण्वा करेणुभ्याम् करेणुभिः
करेणवे/करेण्वै करेणुभ्याम् करेणुभ्यः
करेणोः/करेण्वाः करेणुभ्याम् करेणुभ्यः
करेणोः/करेण्वाः करेण्वोः करेणूनाम्
करेणौ/करेण्वाम् करेण्वोः करेणुषु
हे करेणो हे करेणू हे करेणवः

२०१५-१०-०४ रविवासरः (2015-10-04 Sunday)