सुषमास्वराजः (Sushama Swaraj)

कृपया सुषमामहाभागयाः हिन्दीभाषायां संयुक्तराज्यसङ्घे प्रवचनं शृणोतु – https://www.youtube.com/watch?v=XXyuG9JvPsI&feature=youtu.be। समाचारपत्रे इदं प्रवचनं आङ्ग्लभाषायाम् अनुद्य स्थापितम् अस्ति। कथम्? सुषमामहभागा मनोहारीं हिन्दीभाषां वदति। अहं हिन्दीभाषायां पक्षं न उत्थापयामि। यदि तस्याः भाषा कापि अन्या अहिन्दीभाषा आसीत् तर्हि अहं तस्यां भाषायां प्रवचनं भवेत् इति इच्छामि।

२०१५-१०-०२ शुक्रवासरः (2015-10-02 Friday)

Advertisements