द्वे कार्ये (Two Tasks)

मया द्वे कार्ये कर्तव्ये इति चिन्तयित्वा अद्य प्रातःकाले अहम् आपणम् अगच्छम्। द्वयोः कार्ययोः एकम् अपि कार्यं न सिद्धम्। एकस्मै कार्याय कार्यालयः पिहितः आसीत्। अन्यस्मै कार्याय मया सह सर्वाणि पत्राणि न आसन्। किमपि कार्यं न सिद्धं तथापि होराद्व्यम् नष्टं जातम्।

२०१५-०८-०१ शनिवासरः (2015-08-01 Saturday)

Advertisements