केन्बरानगरात् देवनगरम् (From Canberra to Los Angeles)

अद्य अहं केन्बरानगरतः देवनगरीं प्रति अगच्छम्। अहं सिडनीनगरे विमानम् परिवर्ते। सिडनीविमानस्थले आवयोः कन्या ज्वलिता मां मेलितुम् आगच्छत्। सा मह्यम् स्वकल्पितम् एकं सम्पुटाशं (sandwich) अपि आनयत्। सः सम्पुटाशः मम जीवनस्य स्वदिष्ठतमः सम्पुटाशः अस्ति।

२०१५-०८-०२ रविवासरः (2015-08-02 Sunday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.