कलामः (Kalam)

न्यूनाः जनाः सन्ति ये सर्वान् प्रसीदयन्ति। कलामः सः पुरुषः आसीत् यः सर्वान् प्रसीदयति। तस्य निधनस्य समाचारं श्रुत्वा अहं दुःखी अस्मि। तस्य जीवस्य शान्तये प्रार्थये।

२०१५-०७-२८ मङ्गलवासरः (2015-07-28 Tuesday)

Advertisements