निमित्तवादः (Tokenism)

पाश्चात्यग्रन्थैः मूलरूपेण प्रभावितान् पुस्तकान् संस्कृते अनूद्य वयं भारतीयाः किं प्राप्नुमः? अनेन संस्कृतसेवा न हि भवति । न हि युवकपण्डितानां सेवा भवति अनेन । अपितु पाश्चात्यानां चिन्ता धारणा इत्यादयः तान् युवकपण्डितान् भ्रमयितुं शक्नुवन्ति ।

इदं कार्यं केवलं निमित्तवादेन प्रेरितमित्यपि मन्ये ।

२०१५-०७-१९ भानुवासरः (2015-07-19 Sunday)

Advertisements