√रिच् विरेचने (ric – to empty)

√रिच् विरेचने इति रुधादिगणीयस्य धातोः रूपाणि मुनिलावण्यविजयविरचिते धातुरत्नाकरः इति ग्रन्थे सन्ति।
लङ्लाकारे रिञ्चयात् इत्यादीनि रूपाणि सन्ति। अपि इदं साधु रूपम् अस्ति। मन्ये रिञ्च्यात् इति साधु रूपम्। लोट्लकारे रिणवाव रिणवाम इति स्तः। मन्ये रिणचाव रिणचाम इति साधुनी रूपे स्तः। कानि रूपाणि साधूनि रूपाणि सन्ति इति कृपया सूचयतु।

२०१५-०७-१७ शुक्रवासरः (2015-07-17 Friday)