नादिचि (६.१.१००) (No elongation after a or aa)

नादिचि इति सूत्रेण यदि अकारात् परम् अच् अस्ति तर्हि पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णदीर्घः इति आदेशः न भवति। नादिचि इति सूत्रेण प्रथमयोः पूर्वसवर्णः (६.१.९८) इति सूत्रेण यत् दीर्घः भवति तस्य निषेधः भवति।
मम प्रश्नः अस्ति अपि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रं विहाय अस्ति कानि अपि अन्यानि सूत्राणि यैः पूर्वपरयोः पूर्वसवर्णः दीर्घादेशः भवति इति।

२०१५-०७-१४ मङ्गलवासरः (2015-07-14 Tuesday)

Advertisements