प्रारूपम् (Model)

मम कार्यस्य एकं क्षेत्रम् अस्ति यन्त्राणाम् उपयोगीनि प्रारूपाणि शोधनम् इति। मुख्यतः मम कार्ये प्रारूपाणि अवकल-समीकाराः (differential equations) भवन्ति।

२०१५-०७-१२ रविवासरः (2015-07-12 Sunday)

Advertisements