पुरोधाः (Leader)

ह्यस्तनस्य सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् इति वार्तायाम् अस्ति देशः पुरोधाः भवितुम् अर्हति इति। पुरोधाः इति शब्दस्य प्रातिपदिकं किम् अस्ति।

२०१५-०७-११ शनिवासरः (2015-07-11 Saturday)