झरो झरि सवर्णे॥८।४।६४॥ (jhar disappears)

द्वे सूत्रे स्तः येन द्वे हलन्ताक्षरे सन्निकर्षः सति त्रीणि भवन्ति – अचो रहाभ्यां द्वे॥८।४।४५॥ अनचि च॥८।४।४६॥ पुनः द्वे सूत्रे स्तः येन त्रीणि हलन्ताक्षराणि सन्निकर्षः सति द्वे भवतः – हलो यमां यमि लोपः॥८।४।६३॥ झरो झरि सवर्णे॥८।४।६४॥
अपि अस्ति कोऽपि निबन्धः अथवा कापि व्याख्या या अस्य द्वित्वस्य त्रित्वस्य च सम्यग् चर्चां करोति।

२०१५-०७-०९ गुरुवासरः (2015-07-09 Thursday)