द्वितीयगणसमूहः (Second Collection of Groups)

तिङन्तप्रत्ययप्रकरणे दशधातुगणाः द्वयोः समूहयोः विभाजिताः भवन्ति। प्रथमगणसमूहे ये गणाः सन्ति तेषां सार्वधातुकलाकारेषु तिङ्प्रत्ययस्य अङ्गम् अदन्तम् भवति। द्वितीये समूहे अनदन्तं च। प्रथमद्वितीयोः समूहयोः प्रत्ययनिर्माणे किञ्चित् अन्तरम् अस्ति। यानि अपि प्रथमे समूहे प्रत्ययनिर्माणे सूत्राणि प्रयुज्यन्ते तानि द्वितीये समूहे अपि प्रयुज्यन्ते किन्तु द्वितीये समूहे सार्वधातुकलकारे, अतो हेः (६.४.१०५), अतो येयः (७.२.८०) आतो ङितः (७.२.८१), इति सूत्रत्रयस्य प्रसक्तिः न भवति तथा आत्मनेपदेष्वनतः (७.१.५), उस्यपदान्तात् (६.१.९६), इति अतिरिक्तस्य सूत्रद्वयस्य प्रसक्तिः भवति।

२०१५-०७-०५ रविवासरः (2015-07-05 Sunday)

Advertisements