अङ्काः समर्पिताः (Submitted Marks)

यः विषयः मया अस्मिन् सत्रे पाठितः अद्य मया तस्य विषयस्य छात्राणाम् अङ्काः समर्पिताः। मया अङ्काः वर्धिताः नैके छात्राः पारयिताः च। यदि न पारयामि तर्हि ते मम समस्या भविष्यति किन्तु अस्मात् ते समाजस्य समस्या अस्ति। मम व्यवहारः स्वार्थी व्यवहारः अस्ति किन्तु किं करोमि इदानीं मम सर्वस्य संघर्षबलस्य व्ययः अभवत्।

२०१५-०७-०३ शुक्रवासरः (2015-07-03 Friday)

Advertisements